2018-02-19

 

Veckobrev Lent 1

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej  allihopa,

Nu har Fastan börjat och jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss. Bland annat säger han till oss den här veckan: "Christ calls us to believe the Good News. This means to live the Good News, to practice being happy to bring joy and peace and healing to all those we live with and those we meet/ Kristus kallar oss att tro på det Glada Budskapet. Detta betyder att leva det Glada Budskaper, att praktisera att vara glada att bringa glädje och frid och helande till alla dem  vi lever med och dem vi träffar.

Ett par som befinner sig i en knepig situation vill ha förbön. De är förlovade men kvinnan som kommer från ett annat land söker uppehållstillstånd här i Sverige. Tyvärr var hon tvungen att åka tillbaka till sitt land igår för att söka uppehållstillstånd därifrån. Migrationsverket säger att det kan ta ett år innan hon får det.  Herre, vi överlämnar paret till Dig.  Vi ber att du griper in i situationen. Du vet hur förtvivlade de känner sig. Du vet att de planerar att gifta sig. Ge dem vishet i hur de ska agera och låt allting ske enligt Din vilja.  Hjälp dem att förbereda sig väl för äktenskapet. Vi ber också för alla de som längtar efter en livspartner. Öppna vägar för dem att träffa den rätta. Ta bort deras eventuella rädsla för att binda sig för livet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre
.
Be gärna för Yvonne som måste göra om en axel operation för andra gången. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig. Leda läkaren under operationen så att det blir bra den här gången. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


Jag läste följande under veckan och tycker att det är vackert och  passar bra för ossMany people I meet seem drawn by the notion of friendship with God. For another friendship with God leads to a wider and wider circle of friends as we realize that God`s desire for friendship includes all people. Många människor jag träffar verkar vara dragen till tanken av Guds vänskap. För andra leder vänskapen med Gud till en bredare och bredare cirkel av vänner när vi inser att Guds önskan för vänskap inkluderar alla människor.

Min innerliga önskan är, att Gud, som är grunden för vårt hopp skall uppfylla er med all glädje och frid genom er tro, så att ert hopp blir rikt och fullt genom den Helige Andes kraft. Amen. (Rom 15: 5,6,13.) skickat av Sonia
.

Varma hälsningar under 1a veckan i Fastan.

Colette

2018-02-11

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Hoppas veckan har varit fin. Jag har levt på erfarenheter av  mötet i Uppsala som gav mig ny kraft. Vi behöver varandra.

Son vanligt är Fr. Johnny väldigt konkret och uppmuntrande. Han säger bland  annat till oss den här veckan; "In our life together  in our parish we are called  to the spirituality of being a community in which we care for one another.  We need prayer as part of it all both to grow in the power of love and to celebrate the goodness of love. I vårt liv tillsammans är vi kallade till spiritualiteten av att vara en kommunitet där vi har omsorg om varandra.  Vi behöver bön som en del av det hela för att kunna växa i kärlekens kraft och att fira kärlekens godhet.

Life if often a desert, it is difficult to walk, but if we trust in God, it can become beautiful and wide as a highway. Never lose hope, continue to believe, always in spite of everything. Hope opens new horizons, making us capable of dreaming what is not even imaginable. Livet är ofta en öken, det är svårt att gå, men om vi litar på Gud kan det bli vackert och brett som en motorväg. Tappa aldrig hoppet, fortsätt att tro, alltid trots allting. Hopp öppnar nya horisonter som ger oss förmåga att drömma om vad vi inte ens kan ana.  Om Hopp av Påve Franciskus.

Förbön behövs för en 25årig tvåbarnsmamma, Madeleine,som  fick hjärnblödning för några dagar sedan, flögs till Uppsala och är medvetslös 😰 Herre, vi överlämnar Madeleine till Dig.  Inspirera läkaren och alla som tar hand om henne. Läk henne till kropp och själ. Var med hennes man och barn och lindra deras oro.  Låt dem känna att de är burna av alla böner och att de kan ta emot all mänsklig och andlig hjälp som är tillgänglig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Förbön behövs för en kvinna som fick en stroke för ca 18 månader sedan. Hon hämtade sig ganska bra när de gäller kroppen men tyvärr förlorade hon talet och har inte fått det tillbaka. Det måste vara skrämmande att inte kunna uttrycka sig. Hon hamnade på ett ålderdomshem och trivs inte där. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du vet sanningen bakom det hela och vi ber att du griper in och ger alla visheten om hur de bäst kan hjälpa henne. Väck Din Ande till liv i henne och låt henne känna sig buren av alla förböner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Tack Herre.


It is the spirit of love that gives life. God is the source of all love. The one in whom we move and live and have our being. Det är kärlekens ande som ger liv. Gud är källan till all kärlek. Den i vilken vi lever och rör oss och har vår existens. Pray as you go. (Teresa av Avila)
Varma Hälsningar,
Colette


2018-02-05

 

Veckobrev Ordinary 5Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag: "All we have to do is to ask him (Jesus) for what we need for ourselves and for one another and know He will answer.  We all need his healing power in so far as we set limits to our love for one another because his great commandment is to love. Det enda vi behöver göra är att be Jesus om vad vi behöver för oss själva och varandra och veta att Han kommer att svara. Vi behöver alla hans helande kraft i den mån som vi sätter gränser för vår kärlek till varandra för hans största bud är att älska."

Under mötet i Uppsala erfor vi sanningen i Fr. Johnnys ord till oss.  Vi fick många vittnesbörd angående svar på bön, både stora och små saker och mycket som vi var tacksamma för. Det är sådana vittnesbörd som gör vår tro levande. Karmeliternas sekulärorder, som några av bedjarna i Uppsala tillhör, hade möte samma tid, så vi hade lite konkurrens. Sonia och Alicja föreslog att i fortsättningen ha ett inspirationsmöte varje 3e månad.  Det spelar ingen roll hur många som deltar men det håller gruppen levande och mer känd. Det finns 58 bedjare i Uppsala församling av vilka 10 deltog i mötet.  Vi ber ensamma, hemma, så kontakt med varandra är viktigt så att vi får inspiration för att hålla oss levande. Herre, jag tackar Dig för mötet i Uppsala och för alla som deltog. Jag tackar Dig speciellt för Sonia och Alicja och deras engagemang. Må det bära ännu mer frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Vi var överens om att det viktigaste böneämnet är att tron går vidare till våra barn och barnbarn. Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn till dig. Vi ber att de verkligen känner värmen i familjen och att de är älskade. Ge föräldrarna visdom när det gäller uppfostran och hur de kan svara på barnens frågor.  Inspirera dem att ta vara på allt som finns tillgängligt i Kyrkan t.ex. läger för barn, föräldramöten i Kyrkan, katolska vänner osv.   Väck alla föräldrar till liv i Kyrkan. Om detta ber vi Dig Herre. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


In our journey in this day , keep us Father in your way. In seeking all that is untrue, keep us Saviour close to you. In our desire to do your will, keep us Spirit, guide us still./I vår resa denna dag, behåll oss Fader på Din väg. I sökandet efter allt som är osant, Frälsare, behåll oss nära Dig. I vår önskan att göra Din vilja, behåll oss Ande,  led oss alltjämt Pray as you Go.

Varma hälsningar,


Colette

2018-01-28

 

Veckobrev Ordinary 4Hej allihopa,
          Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Jag vet att några av er få två upplagor av brevet.  Jag har bett samordnarna i de olika församlingarna att skicka brevet vidare till deras medlemmar i fortsättningen. Jag fortsätter att skicka brevet till dem jag har på mina listor eftersom alla tillhör en grupp. Tyvärr är det inte så mycket jag kan göra åt det för mina listor är inte uppdelade efter församlingar.

Fr. Johnny är alltid inspirerande och konkret när han skriver till oss. Idag skriver han bland annat: The God that he (Jesus) reveals to us is a God of infinite love and compassion. At times, we as a Church, move away from this God and create a God of fear and judgement.  Our responsibility  is to move back firmly to the God of Jesus. Den Gud som Jesus visar oss är en Gud av ändlös kärlek och medkänsla. Ibland för vi oss, som Kyrka, bort från denna Gud och skapar en Gud av fruktan och fördömande. Vårt ansvar är att beslutsamt föra oss tillbaka till Jesu Gud. Resten finns i brevet och är väl värt att läsa.

Christina har skrivit till mig angående vad jag skrev om Sr. Briege McKenna förra veckan: "Jag har varit på kurs med Sr. Bridge McKenna. Jätte roligt. Det var inom den karismatiska rörelsen. Jag vet att hon fått som uppgift att be för och uppmuntra präster framför allt, och låta helandets gåva från Gud tjäna dem. Den karismatiska rörelsen har gett mig den största glädjen i mitt liv, eller varit ett av de största glädjeämnena i livet. En stor upplevelse! Guds kraft verksam inför våra ögon!"  Om man söker på internet kan man hitta mycket om Sr. Briege  och hennes liv.

Nästa söndag, 4 februari, är jag inbjuden till Uppsala församlings inspirationsmöte för ständig bön för äktenskap och familj. Det äger rum efter 11-Mässan. Tacksam om ni ber för mötet.  Herre, vi överlämnar mötet till Dig och ber att din Ande leder hela mötet. Inspirera många bedjare och intresserade att delta i mötet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Birgitta har skrivit till mig och vill att vi ber för en iransk familj som befinner sig i kris. "Äktenskapet mellan mannen och kvinnan håller på att gå sönder. De har tre barn. Kvinnan är deprimerad och vill skiljas. Mannen vill fortsätta äktenskapet. Om äktenskapet skall upplösas, måste han sälja restaurangen, eftersom kvinnan då skall ha hälften av pengarna. Det kan vara bråttom. Familjen tillhör en iransk religion, som jag inte känner namnet på. Mannen är en medkännande människa och hjälper gärna utsatta och behövande människor. Han har kontaktat en person i katolska kyrkan och ber om hjälp. "Herre, vi överlämnar den här familjen till Dig.  Du känner situationen och vad den här familjen har gått igenom och hur svårt det kan vara för en familj när de kommer till en annan kultur. Herre vi vill att du griper in i det här äktenskapet och sänder dem förstående och visa personer som kan hjälpa dem att förstå varandra. Låt den här krisen leda till en äktenskapsfördjupning istället för skilsmässa som blir så svårt för barnen och familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus, Word become flesh, thank you for revealing God`s glory to us. Grant me the grace to freely share my experience of  you with others. Jesus, Ord som blev kött, tack för att Du visade Guds härlighet för oss. Ge mig nåden att obehindrat dela min erfarenhet av Dig med andra. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

2018-01-22

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den har veckan har jag funderat väldigt över bön. Jag kan be för samma sak igen och igen och känner att Gud inte lyssnar. Jag letade upp Sr. Briege McKenna, en irländskt nunna som fick reumatoid artrit etc. när hon var väldigt ung och trodde hon skulle tillbringa för resten av sitt liv i rullstol.. Hon blev mirakulöst helad och sedan fick helandets gåva. Sedan dess har hon ägnad sitt liv åt intercession for priests and parish missions förbön för präster och  församlingsmissioner. Hon har skrivit en book "Miracles do Happen Mirakler händer". Jag hörde henne när hon var i Sverige för många år sedan. Hon  säger att vi  ska aldrig sluta att be, att vi ska fortsätt att knacka på Herrens dör. Hon säger att när vi  ber är det också viktigt att tacka. Där finns alltid ett svar på bön på något sätt och ofta gradvis. Det var underbart om hon skulle besöka Sverige igen.


Kvinnan son vi har bett för flera gångar angående vårdnad av  barnet har barnet hos henne den här veckan och önskar förbön. Herre, vi överlämnar den här veckan till Dig. Ge henne den kraften hon behöver. Låt det vara en  glädjefylld veckan för dem och låt Pappan lämnar dem i frid.  Ge kvinnan visdom om hur hon bäst kan handskas med problemet. Låt hon kunna vila i Dig oavsett vad som kommer från Pappan . Var med Pappa och hjälp paret att kunna förlåta varandra.Jesus Helige Hjärta, vi litar på. Tack Herre.


Monica vill att vi ber för ett ungt  nygift par med en 8 mån. gammal pojke där pappa Johannes –helt oförberett- har fått budet om en aggressiv cancertumör i ljumsktrakten. HERRE FÖRBARMA DIG! Herre, vi överlämnar Johannes till dig. Du vet hur viktigt han är för sin familj. Vi ber att han får den bästa mediciniska hjälp som finns och att  läkaren och sjukhuspersonalen är är ledd av din Ande. Låt familjen känna sig burna av våra böner. Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Vi ber för Mickael som bröt sitt ben för 7 veckor sedan. Herre vi överlämnar Mickael till Dig. Du vet hur svårt att vara tvungen  att hålla sig still och inte kunna göra något. Ger honom tålamodets gåva och hela honom till kropp och själ.  Var med familjen och hjälp de att hålla hjärtat uppåt. Jelige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Father of all, teach me to appreciate the gift of faith. Help me to understand the value of that gift so that it may guide all my decisions. Allas Fader, lär mig att uppskatta trons gåva. Hjälp mig att förstå värdet av denna gåvan så att det må leda alla mina beslut.

Varma hälsningar,


Colette

2018-01-13

 

Veckobrev Ordinary 2

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,


Året har börjat bra, datorn fungerar, bloggen är igång igen och svensk översättning av Fr. Johnnys brev är också igång. Deo Gratias.


Den här veckan påminner Fr. Johnny oss. "One of the most beautiful truths of our  faith is found in the promise that Jesus made to us  - where two or three are gathered in my name, I am there with them". En av de vackraste sanningarna trossanningarna finner vi i Jesus löfte till oss - där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." Det är upplyftande att tänka att i rörelsen ständig bön för äktenskap och familj är vi många som är förenade i bön för samma intention.


The World Meeting of Families kommer att äga rum i Dublin 21-26 augusti i år.  Påve Franciskus har valt temat "The Gospel of the Family - Joy to the World/ Familjens evangelium - Glädje till världen". Pope Francis believes that in a world where humanity is often wounded, mistreated, and dominated by a lack of love, the family is the "yes" of God as Love. In spite of all the pressure and difficulties it faces, Pope Francis believes that the family is still good news for today`s world. Påve Franciskus tror att i en värld där mänskligheten ofta är sårad, misshandlad, och dominerad av brist på kärlek, är familjen det "Ja" av Gud som Kärlek.  Trots alla påtryckningar och svårigheter som den möter, tror Påve Franciskus att familjen fortfarande är goda nyheter för världen av idag. Det kostar ungefär 700kr. att delta i mötet för 5 dagar men  mojligheten finns att delta under 1 dag och det kostar ca . 400kr. (pensionärer ca. 340kr). Utförlig information om program, registrering, boende etc. finns på www.worldmeeting2018.se  Det är också möjligt att få boende hos en familj om du  går till rubriken "Host a Family - Pilgrim". Påve Franciskus kommer att vara huvudcelebrant vid Mässan vid slutet av Mötet. Irland är ett vackert land och människorna är vänliga. Man skulle kunna kombinera deltagande i mötet med en semesterresa.

Walters begravdes den 8e januari.  Jag har hört att Requiem Mässan i Eugenia var väldigt vacker. Må han vila i frid.


Bön behövs fortfarande för kvinnan som ligger i tvist med sin man om vårdnad om barnet.  Herre, vi överlämnar hela situation till Dig på nytt. Tack för att Du ger kvinnan den styrka hon behöver för att kunna hålla ut, trots alla svårigheter. Du vet hur ohållbar situationen är.  Vi ber att du ger henne visdom och bra omdöme så att hon snart kan få en lösning till situationen. Låt inte mannen provocera henne och låt honom förstå att ett barn behöver både Mamma och Pappa och att hans beteende inte är acceptabelt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, help me to recognise the call of your Spirit to be a living stone of the Church so that I may be a witness of your presence in the world. Herre Jesus,  hjälp mig att känna igen kallet från Din Ande att vara en levande sten i Kyrkan så att jag må vittna om din närvaro i världen.  Loyola Press

Varma Hälsningar,

Colette

2018-01-08

 

The Baptism of the Lord

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Nu har 2018 börjat och min förhoppning är att vi kan få ännu fler att ansluta sig till Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Som St. Johannes Paulus sade "Världens Framtid ligger i Familjens Händer".  Det finns några församlingar som inte är med, som saknar en samordnare eller behöver förnyelse och jag är villig att komma och introducera rörelsen. Hör gärna av er!

Den här veckan säger F.r Johnny bland annat till oss;  "For you as a couple committed in love, make your life together full of the joy of God´s  love.  Single people, religious, priests, live out the same vocation of love in different ways  but for the same purpose to fill the world with the presence and love of God. För er som par förbundna i kärlek, gör ert liv tillsammans fyllt av glädjen över Guds kärlek. Ensamstående, ordensfolk, präster, lever ut samma kallelse av kärlek på olika sätt men för samma syfte att fylla världen med Guds närvaro och kärlek." Resten finns i Fr. Johnnys brev.


Bön behövs för ett par som har bestämt sig att gå skilda vägar. Vi har bett för dem många gånger tidigare. Det finns ett barn med i bilden och en mamma som är överbeskyddande. Herre, vi överlämnar familjen och hela situationen till Dig. Hjälp dem att kunna förlåta varandra, att mamman förstår att barnet har också rätt till sin Pappa. Vi ber att du skickar visa människor till dem som kan hjälpa dem att komma överens när det gäller barnet. Låt allt ske enligt Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Monica vill att vi ber för "en skolkamrat Christina, gift och bosatt inne i Livermore USA med en härlig familj dog Juldagen...efter 1½ veckors varsel; cancer i kroppen. HERRE FÖRBARMA DIG över Christina och Göran och hela familjen". Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Thank you, loving God, for drawing all cultures, all races, all ages, and all gifts to yourself. Help me to see all persons with eyes and heart shaped by your Spirit.  Tack kärleksfulle Gud, för att du drar alla kulturer, alla raser, alla åldrar, och alla gåvor till dig själv.  Hjälp mig se alla personer med ögon och hjärta formade av Din Ande. Loyola Press


Varma hälsningar,


Colette         

 

The Baptism of the Lord


2017-12-31

 

Holy Family


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

God fortsättning.  Hoppas ni har haft det fint.  Vi har träffat alla barn och barnbarn och det var väldigt roligt men intensivt.  På Julafton kl.11.00 deltog vi i gudstjänsten för barn i svenska kyrkan i Ängby.  De  hade bland annat ett rollspel om Jesus födelse i Betlehem.  De verkligen betonade på ett tilltalande sätt varför vi firar Jul. Midnattsmässa i Katolska Kyrkan i Bromma var vackert. Jag älskar denna kyrka.

Idag säger Fr. Johnny bland annat till oss: "Many are being drawn away from the practice of their faith and any real knowledge of God´s love, much to the distress of their parents and grandparents. "Många blir bortdragna från att praktisera sin tro och verklig kunskap om Guds kärlek,  mycket till bedrövelse för deras föräldrar och mor- och farföräldrar." Resten finns i Couple Prayer. Med hänsyn till detta låt oss be att alla barn och ungdomar får chansen att uppleva Herrens kärlek genom andras kärlek, inte minst i Kyrkan och att tron går vidare till nästa generation.


Följande kommer från Fr. Donal Neary S.J." The feast today is to highlight the importance of family, and the focus of the church on trying to support and enhance family life. Pope Francis says about the family: ‘every family is always a light, however faint, amid the darkness of this world.’  Even in the darkness that can go with family life in the middle of crime, addiction and conflict, there is a light in the love of people’s hearts. Festen idag påminner oss om vikten av familjen, och Kyrkans fokus att stödja och stärka familjeliv. Påve Franciskus säger om familj: `varje familj är alltid ett ljus, hur svagt det än är, mitt i världens mörker. Även bland mörkret som kan finnas i familjeliv mitt i brottslighet, missbruk och konflikt, finns där ett ljus i den kärlek som finns i människors hjärtan
.

Bibi´s syster dog nyligen och också en väninna till familjen. Herre, må systern och väninnan vila i frid och ge Bibi och hennes mani tröst under den här tiden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Varmt tack till alla samordnare och alla bedjare och alla som stödde Ständig Bön för Äktenskap och Familj under 2017, särskilt Anna i Luleå som översätter Fr. Johnnys brev och som har hjälpt mig på många andra sätt också. 
 

Jesus, foundation of my life, help me to rest secure in your embrace. With you at my side I can withstand anything that life brings. Jesus, grunden till mitt liv, hjälp mig vila tryggt i din famn. Med Dig vid min sida, kan jag uthärda vad som helst livet har med sig Loyola Press

Må 2018 vara ett välsignat år för ständig bön för äktenskap och familj och för er alla.

Varma hälsningar,

Colette

2017-12-21

 

Veckobrev Advent 4


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Hoppas ni har haft en fin Advent och nu står Jul inför dörren och Fr. Johnny skickar sitt brev  och som vanligt är han väldigt konkret. Glöm inte att be för honom! Han ber för oss.

 Jag fick följande  inspirerande mail från Benedikta  under veckan.
Tillsammans med mina julhälsningar till dig och hela din familj vill jag gärna berätta om något som inträffade igår.  Sedan ett par månader tillbaka visste vi om min svärmors terminala cancerdiagnos.
Alla vi försökte visa henne extra mycket omsorg och kärlek, som var inte svårt.
I förrgår pratade jag med henne i telefon och bestämde mig för att överraska henne med en söndagsbesök ( i kombination med mässan i Eskilstuna, min gamla församling ). 
Hon var mycket dålig när jag inträffade, hemtjänsten var med henne och jag sprang till gudstjänsten och tillbaka. Och tänk, jag fick vara med och håller henne i handen när hon gick bort, under eftermiddagen. 
Herren är nära! Vilken tröst ligger i detta löfte!

 Tyvärr somnade Walter in  igår.  Hans fru och fyra barn var närvarande.  Herre, du är som är källan till allt liv. Må han vila i frid. Vi tackar Dig för Walters liv och för vad han har betytt för Kyrkan.  Vi ber att allt  han har gjort ska bära mer frukt, frukt som består.  Vi överlämnar hans fru och hela familjen till Dig till och ber att du tröstar dem och att de fortfarande känner sig burna av våra böner. Ge dem all kraft och stöd de behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Mannen som vi bad för förra veckan som hade en tumör i urinblåsan har blivit opererad. Han mår bra och väntar på att få höra om tumören var godartad eller inte.  Herre, tack för att operationen blev lyckad. Lindra familjens oro och hjälp dem igenom den här väntan. Läk honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här tiden är svår för många som inte har någon att fira med.
Herre, vi överlämnar  alla ensamma och flyktingar som är långt borta från sina familjer i dina heliga händer. Ge dem mänsklig och andlig Hjälp. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

It is characteristic of God and his angels to bring to the soul, true happiness and spiritual joy;  and to drive from it sadness and trials.  Det är karakteristiskt för Gud och hans änglar att ge till själen, äkta lycka och andlig glädje; och att driva bort från själen sorgsenhet och prövningar. 
Heliga Ignatius av Loyola.
Kom, Herre Jesus.

Jag önskar er alla en riktigt fridfull och glädjefylld Jul.

Varma hälsningar,
Colette  

2017-12-17

 

Veckobrev Advent 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det var härligt att vakna idag till mycket snö. Allt ser mycket ljusare ut och solen skiner. Det är många dagar sedan vi såg solen sist och på en gång känner man sig bättre till mods. Det är en kort Advent i år. Det känns konstigt att tända fjärde ljuset i Advent på julafton. Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag: "We don`t have to save our world. Our task is to make it possible for Christ to save the world". Vi behöver inte rädda världen. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för Kristus att rädda världen." Resten finns i brevetHelp me, Lord, to be more conscious of your presence. Teach me to recognise your presence in others. Fill my heart with gratidude for the times your love has been shown to me through the care of others./Hjälp mig, Herre, att vara mer medveten om din närvaro. Lär mig att känna igen din närvaro i andra. Fyll mitt hjärta med tacksamhet för de gångar din kärlek har visat sig genom andras omsorg. Loyola Press
Kom, Herre Jesus.


Varma hälsningar,

Colette     

2017-12-09

 

veckobrev Advent 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här.

Hej allihopa,

Det är redan  andra veckan i Advent och Fr. Johnny utmanar oss som vanligt. "The task of each one of us is to prepare  a way for the Lord so that he can enter into our world today; to make his path straight so that he can enter into the heart of every human person,  where he wants to live". Uppgiften för var och en av oss är att förbereda vägen för Herren så att han kan träda in i vår värld idag; att göra stigen rak så han kan träda in i varje människas hjärta, där Han vill bo". Resten finns i Couple prayer.

Följande skrev Marina Håkonsson från Malmö till mig under veckan.  "Vi är många i Sverige som ber för varandra! Du vet kapitlet i häftet som handlar om makar som är borta från varandra under långa perioder? Jag tänker alltid på de föräldrar som är borta från sina barn, främst EU-migranterna som ju finns i hela Europa. Här i Lund har vi en familj som hade barnen med sig och de gick i svensk skola, tack vare att de fick bo hemma hos en ung kvinna (i ett rum!). Men situationen blev ohållbar och de åkte hem till Rumänien. Nu är föräldrarna tillbaka ensamma. De vill ju arbeta men det lilla de kan få räcker inte utan de tigger. De bor i en bil på Lunds camping. Vår kyrkoherde här i Lund har avtalat att mamman får sitta och sy i ett av församlingens rum när pastorsexpeditionen har öppet. Du kan läsa på Sankt Thomas hemsida. Jag ber för henne och alla i Sverige som tigger och kämpar och saknar sina barn. Och för barnen som är föräldralösa. Jag tycker vi kan stämma in i den bönen med Marina.


Bön behövs fortfarande för kvinnan som ligger i tvist med sin man om vårdnad om barnet.  Herre, vi överlämnar hela situationen till Dig. Tack för att Du ger kvinnan den styrka hon behöver för att kunna hålla ut, trots alla svårigheter. Du vet hur ohållbar situationen är.  Vi ber att du ger henne visdom och bra omdöme så att hon kan snart få en lösning till situationen. Låt inte mannen provocera henne.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Advent is a time of committing ourselves to the joyful lifetime of service with the Lord.  Lord may I bring you to those who need you most. Advent är en tid av överlämnade till den glädjande livstidstjänsten med Herren. Herren måtte jag ta Dig till dem som mest behöver Dig.


Hör gärna av er.

Varma hälsningar,
Colette     

2017-12-03

 

Veckobrev Advent 1Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här.


Hej allihopa,

Det är redan första Advent och ett nytt kyrkoår. Fr. Johnny säger till oss: "This weekend is another wake up call for us whether we are married or single, priest or religious, living in a family or living alone. It is particularly a call to every faith community to make the year ahead a time of growth to the glory of God. Det här veckoslutet är ett rop till oss att vakna upp oavsett om vi är gifta eller ensamstående, präst eller ordensfolk, lever i en familj eller lever ensam. Det är speciellt ett rop till varje troskommunitet att göra det kommande året till en tid av växt till Guds ära." Tyvärr finns ingen översättning av Fr. Johnnys brev till svenska för närvarande. Vi får se hur det blir i framtiden.

 Jag blev väldigt glad när Jolanta i Värnamo berättade att de hade firat ett år med ständig bön i församlingen med en familjfest. Tack Jolanta.


Där finns en väldigt fin reträtt på "Pray as you go" under Advent som heter "Messengers of Joy/Budbärare av Glädje". Jag tycker om rubriken för vi är verkligen i behov av budbärare av glädje i den värld vi lever i.

Vi får inte glömma bort att be för Walter, som har cancer, och hans familj.   Herre, låt Walter och hans familj fortsätta att känna sig burna av våra böner. Låt alla deras vänner och alla som är i kontakt med dem visa förståelse  och uppmuntran. Låt det trots situationen vara en fin tid. Walter tänkte speciellt på alla dem som är i hans situation men som är ensamma. Herre, var med alla som befinner sig i samma situation och är ensamma och hjälp dem att vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp som finns att få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


God of all that is, thank you for calling me to share the mission of your Son. Help me to speak words of freedom and glad tidings to those you send to me today. Gud av allt som finns, tack för att Du har kallat mig att dela din sons uppdrag. Hjälp mig att tala ord av befrielse och glädjebudskap till dem du skickar till mig idag. Loyola Press

Varma Hälsningar,

Colette

2017-11-19

 

Veckobrev Ordinary33


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det här brevet blir kort, Tyvärr har jag 39 graders feber och mår inte så bra.

Bön önskas för Walter som är mycket sjuk i cancer. Medicineringen har tagits bort och läkarna säger att det nu inte finns mer att göra. Herre vi ber att du är med Walter. Hela honom till kropp och själ och låt honom känna all den omtanke som finns runtom honom. Tack för att han har sin fru och barn och barnbarn i sin närhet. Var med Walters familj i den smärta de känner. Ge dem många fina stunder tillsammans. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Känn ingen oro, känn ingen ängslan. Den som har Gud kan ingenting sakna. Känn ingen oro, känn ingen ängslan. Gud, din Gud bär allt.
Psalm 448


Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

As always, you are in my thoughts and prayers as we look forward to another week of reflection and prayer about your marriage relationship.  As a couple in the Sacrament of Marriage, you are of immense significance to the Church and to the world in which we live.  Thank you for your great contribution to all that is good in our society.

May God bless you, your family, and all those you love.  Let us continue to pray for one another.

Johnny

2017-11-05

 

Veckobrev Ordinary 31

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej  allihopa,

Hoppas alla mår bra i höstmörkret. Jag tycker det är skönt allt är färdigt för vintern i trädgården och jag kan krypa in i husets värme.

Fr. Johnny skriver väldigt konkret till oss som vanligt. En del av reflektionen från Fr. Donal Neary S.J. är ett komplement till vad Fr. Johnny har skrivit i veckobrevet; " We find out how to be a follower of Jesus by watching him in the gospel, by hearing his word and by living a life of love and compassion as best we can. We learn how to relate to others by how he does this himself. Vi får veta hur det är att vara en av Jesus följare när vi betraktar honom genom evangeliet, genom att lyssna till hans ord och genom att leva ett liv av kärlek och medkänsla så gott vi kan. Vi lär oss hur vi ska förhålla oss till andra genom hur han gör det själv.

En kvinna vill ha förbön för sin son och sonhustru. De längtar efter att få barn men det verkar vara omöjligt.  Herre, vi överlämnar paret till Dig. Du vet hur stark deras längtan är och hur svårt det känns och hur stor deras besvikelse är. Vi ber att du griper in med Andens kraft och hjälper dem att fatta rätt beslut för dem. Förhindra dem från att göra något som är onaturligt.  Vi ber att du för dem ännu närmare varandra så att de kan finna styrka i sin kärlek till varandra, och se till att de inte drar sig för att ha kontakt med familjer med barn. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Förbön behövs för en kvinna som är lite deprimerad eftersom hennes 2 månader baby har
problem med magen och inte sover så mycket. Jag tror vi är många som känner igen den här situationen. Herre, vi överlämnar modern och barnet till dig. Ge modern och pappan allt de behöver för att kunna klara situationen. Vi överlämnar alla andra par som befinner sig i samma situation. Låt dem vara öppen för all mänsklig och andlig hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Ständig Bön Träff.

När? ons. 8 nov. kl.18.00 
Var? Josefsalen, Domkyrkan

Vad? Fader Jorge de Salas reflekterar över de utmaningar som "tidsandan" innebär för äktenskapet och kyrkans råd till oss som vill värna äktenskap.

Alla är välkomna att vara med.

Lord, teach me your ways,  your truth and guide me into your life. Herre lära mig dina vägar, Din sanning och led mig in i Ditt liv. Donal Neary. S.J.

Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

Thank you for your prayers for us during the Parish Mission in Ballymoney last week.  Thank God it went very well.  There was a great response from the parishioners and a wonderful sense of the joy of our faith right through the week.  You were in my prayers each day also.

Attached please find some thoughts for this coming week.  If you have any ideas of how I could make this weekly message more helpful to you please let me know.  May God continue to bless you, your family, and all those you love.

Johnny  

2017-10-22

 

Veckobrev Ordinary 29 och 30

Hej allihopa,


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Det var många som kom till mötet med kardinalen och flera från Bönerörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj, vilket var glädjande.  Det var spännande och inspirerande att erfara vilken kraft  de olika rörelserna ger till Kyrkan och hur viktiga de är. Kardinalen  nämnde tre saker som har hänt när det gäller Kyrkan i Sverige - Kanonisation (Elisabeth Hesselblad), Påvebesök och Kardinalen. "Det är en gyllene tid att evangelisera", sade Kardinal Anders. Alla rörelser fick 5 minuter att berätta om sin rörelse. Jag berättade om Fr. Johnnys vision för rörelsen, att det blir en naturlig del av församlingens liv genom att församlingens dag blir kungjord söndag innan dagen och att Mässan firas för denna intentionen på församlingens dag. Det spelar ingen roll hur många som deltar i Mässan. Våra böner blir stärkta genom Mässan. Det är en spännande tid vi lever i. Jag skulle vara tacksam om alla samordnare och alla som är engagerade i rörelsen skulle evangelisera genom att sprida vetskap  om ständig bön under november månad, som är missionens  månad. Om man träffar någon utanför sin egen församling som visar intresse är det bäst att hänvisa denne till gruppen i just den församling som personen tillhör, på det sättet bygger vi upp grupper i alla församlingar.


Vi bad för Yvonne förra veckan och operationen på axeln gick bra. Deo gratias. Hon tackar alla för förböner. 


Kvinnan som vi bad för förra veckan angående vårdnad av barn känner sig buren av bön. Hennes situation är verkligen knepig.   Hon lider väldigt mycket och anstränger sig till det yttersta för barnets bästa. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig igen. Tack för att hon känner att du är med henne. Styrk henne och ge henne bra omdöme och de visdomsord hon behöver för att klara situationen. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Love, peace, generosity, gentleness. These wonderful gifts of the Holy Spirit are both simple and nearly impossible to use. A moment of prayer often helps me find one of these gifts when I most need it. On the other hand I`m least likely to ask for help during that moment of stress. But these wonderful gifts are the oil that keep all relationships working. Kärlek, frid, generositet, mildhet.  Dessa underbara gåvor är både enkla och nästan omöjliga att använda. Ett ögonblick av bön hjälper mig ofta att finna en av de här gåvorna när jag mest behöver den. Samtidigt är jag minst benägen att be om hjälp under ett ögonblick av stress. Dessa underbara gåvor från Den Helige Ande är oljan som håller alla relationer igång. 
Holy Spirit, shower us with your gifts and help us to share those gifts in our lives today. Helige Ande duscha oss med dina  gåvor och hjälp oss  att dela dessa gåvor i våra liv idag. Loyola Press.

Vi hörs om två veckor,

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

I am sending you two weeks of the Couple Prayer/Newsletter piece because I am going on a Mission on Saturday to Ballymoney, Co. Antrim and am not sure of where I will be staying.  Sometimes the places we stay in don’t have internet connection. 

Please pray for the Mission that God may bless Ciaran O’Callaghan and myself and all the parishioners in the parish of Ballymoney with a renewed faith hope and love.  You will be in my prayers everyday as always that God’s blessing may be with you and all your loved ones.

Johnny  

2017-10-15

 

Veckobrev Ordinary 28

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa;

Var med i Familjemässan i Bromma förra helgen. Vid slutet av Mässan kom Fr. Idergard som nyligen prästvigts. Han skulle fira den efterföljande 11-Mässan. Han gav var och en av oss sin välsignelse med handpåläggning. Jag tror det kallas för "primavälsignelse". Det var en glädjefylld helg.
Söndagens evangelium handlar om Bröllopet i Kaanan. Det är en av mina favoriter. Jesus kan inte motstå sin mor Maria och förvandlar vatten till vin. Han hör alltid hennes böner. Fr. Johnny säger till oss idag: "Jesus wants us to be wedding people, joyful, happy, and celebrating. In response to his word this week make a special effort to bring this sense of joy to one another, as this is a vital way to practice our faith." Jesus vill att vi ska vara "Bröllopsmänniskor, glädjefyllda, lyckliga, firande. Som svar på hans ord den här veckan låt oss sträva efter att föra fram den här känslan av glädje till varandra. Det är ett väsentligt sätt att öva vår tro."

Brevet börjar bli långt, men jag blev så tagen av det här, nedan, att jag måste ha det med. Det är en del av en reflektion jag fick från Fr. Donal Neary S.J. Han citerar Påve Franciskus: "When adolescents feel unloved, they may turn to violence, hatred or deliquent behaviour. There is no such thing as bad children or evil adolescents, but there are unhappy people." He is asserting that with love and a community of acceptance, everyone has a place and something to offer, like every stone is valuable to a new building, especially those we may first throw away. När tonåringar känner sig oälskade kan de glida in i våld, hat eller  brottsligt beteende.  Det finns inga dåliga barn eller onda tonåringar, men det finns olyckliga människor" Fr. Neary säger "Påven påpekar att med kärlek och ett accepterande samhälle  har alla en plats och någonting att erbjuda, som varje sten är värdefull i en ny byggnad, särskilt dem som vi kanske först kastar bort."

Kvinnan som vi bad för föra veckan har haft ett bra samtal med sin advokat angående vårdnad av barn och känner sig lugnare. Herre, vi tackar Dig att du har varit med kvinnan. Vi ber nu att fortsättningen blir bra och att paret så småningom kan förlåta varandra och samarbeta för barnets bästa. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för en man som behandlas för cancer. Herre, du vet hur omtumlande det är när man får ett sådant beslut. Var med den här mannen och låt honom känna sig buren av alla böner. Lindra den smärta han får pga behandlingen. Låt honom vara öppen för all mänsklig och andlig hjälp och hela honom till kropp och själ. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
Yvonne kommer att få sin efterlängtade operation av axeln nu på torsdag och vill gärna att vi ber för henne. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig. Låt din Helige Ande inspirera läkarna och sjukhuspersonal som tar hand om Yvonne. Hela henne toill kropp och själ och lindrar Tommys oro. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
En kvinna vill att vi ber för hennes familj. Det har funnits problem i familjen och socialen är inblandad. Hennes man vägrar att samarbeta med socialen, som försöker hjälpa familjen. Herre, vi överlämnar familjen till Dig. Du känner till deras situation och vet hur svårt det är. Vi ber att du ingriper och hjälper Pappa att förstå att för barnens bästa är det bäst att samarbeta med Socialen och acceptera den hjälpen de kan erbjuda. Jesus, Heliga Hjärta,vi litar på Dig
.
Hoppas några av er kommer till mötet med Cardinalen : Domkyrkan torsdag 19 oktoner 18.30 - 20.30.

Spirit of God, lead me on this wonderful journey of life. Help me to grow in the gifts with which you have blessed me and to rejoice in being your child. Guds Ande, led mig genom livets underbara resa. Hjälp mig att växa i de gåvor du har välsignat mig med och glädjas i att vara ditt barn. Loyola Press

Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

You are very often in my thoughts and prayers.  Thank you for praying for us last week for the Mission in Latton & Bawn, Co. Monaghan.  It went so well.  The response was great and the prospects are terrific.  It is good to be back home again also to get a bit of a rest before the next Mission.  Please continue to pray for me and I promise you my prayers that God may continue to bless you and all your loved ones.

Johnny  

2017-10-01

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,
Den här veckan skickar Fr. Johnny couple prayer för två veckor. Som vanligt utmanar han oss och hans ord är väl värda att begrunda.

I oktober månad vill Fr. Johnny att vi ber för familjer vars medlemmar inte talar med varandra, som har fjärmat sig från varandra, att de må nå ut till, älska och förlåta varandra. Må alla familjer i vår kommunitet växa i kärlek och respekt för varandra.
We are called to forgive each other, to harden not our hearts and not to let pride get in the way of reconciliation. God´s mercy tranforms human heart; it enables us, through the experience of a faithful love, to become merciful in return.   Vi är kallade att förlåta varandra, att inte  förhärda våra hjärtan och inte låta stolthet komma i vägen för försoning. Guds barmhärtighet förvandlar det mänskliga hjärtat; det gör det möjligt för oss , genom erfarenhet av en trogen kärlek, att bli barmhärtig i gengäld.  Påve Franciskus
Kvinnan som vi har bett för flera gångar vill gärna att vi ber för henne igen.  Barnets pappa fortsätta att bråka om vårdnad av barnet och ekonomi. De har ett viktigt möte med familjerätten nästa vecka.  Herre, vi överlämnar hela situationen till Dig. Ingrip så att pappan förstår att han måste tänka på barnets bästa. Hjälp honom att förstå att hans beteende är destruktivt och han måste börja tänka på ett positivt sätt. Fortsätt att ge kvinnan mod och styrka så att hon orkar. Låt din Helige Ande vara med och leda mötet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Följande har jag fått från P. Fredrik.  Den här gången tänker jag delta och ser fram emot det.

Kära vänner i rörelserna!

Styrgruppen för Kyrka i rörelse bjuder härmed in till

EN KVÄLL MED KARDINALEN – torsdag 19 oktober kl. 18.30 – 20.30 i domkyrkosalen (under domkyrkan).
 Vi möts under gemytliga former och kommer att dela med kardinalen och varandra vad som händer i våra rörelser, och sen intervjuar vi kardinalen och frågar om hur vår väg tillsammans ser ut!
 Varmt välkomna till bön, delande och samvaro!

För styrgruppen

p. Fredrik omi


Prince of Peace, you came that we might understand how  to live in peace. Forgive my faults and help me  to be more open and accepting in my relationships. Fredens Prins , du kom att vi måtte förstå hur vi kan leva i fred. Förlåt mina felsteg och  hjälp mig att vara mer öppna och accepterande i mina relationer. Loyola Press.
Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

I am sending you two instalments of the Couple Prayer this week because I’ll be on a Parish Mission next week in a place where I am not sure that I will have Internet cover.  Please pray for that Mission that God may bless us and the people of the Parish of Latton, Co. Monaghan.  You are in my prayers as always.  God bless you

Johnny  

2017-04-14

 

Veckobrev Easter Week

Hej allihopa,
"Påsk är en underbar tid när vi förnyar vår tro i Kristus uppståndelse." säger Fr. Johnny. Han säger också att "Kyrkan går igenom svåra tider och det är lätt att vara nedstämd men vi måste komma över vår nedstämdhet och arbeta tillsammans för att göra Kyrkan till vad den är menad att vara, ett folk fyllt av Kristi liv, Guds kärlek, och en ande av tjänst till varandra."
Bön önskas för ett par som har längtat efter barn i många år.  Herre, vi överlämnar paret åt Dig. Du som är källan till allt liv och känner till deras längtan, låt dem få den gåva som ett barn är. Om det inte  är möjligt, hjälp dem att kunna acceptera situationen och inte isolera sig.  Gör dem öppna för all mänsklig och andlig hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Två kvinnor som gärna vill träffa en livsledsagare önskar förbön. Herre, vi överlämnar de här kvinnorna tiil dig. Vi ber att du öppnar möjligheten för dem att träffa de rätta personerna.  Om äktenskap inte är deras kallelse i livet, visa dem vad din vilja för dem är. Jesus, Helige Hjärta, jag litar på Dig.
Lord, may I be a minister of your resurrection, a sharer of your love, compassion and reconciliation. Herre, får jag vara en budbärare av din uppståndelse, en delare av din kärlek, medkänsla och försoning.   Donal Nearys.J.
Varma önskan av en glädjefylld Påsk.
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du härDear Friends,

Thank you for your prayers last week for the Parish Mission in Kingscourt, Co. Cavan, and in the Diocese of Meath.  We had a wonderful week of renewal and celebration.  Please continue to keep them in your prayers.

We are now almost at the end of Lent and into the wonder of Easter.  This week brings us to the very heart of our Christian faith and way of life.  I wish you and all your loved ones a very happy Easter.  May God bless you abundantly in the weeks ahead.

Johnny

2017-04-03

 

Veckobrev Lent 5, 6

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Över helgen deltog vi i en väldigt givande helg i Åhs Stiftgård, Ljungskile. Det handlade om Refomationen under Folkets Perspektiv med Fr. Magnus Nyman och Fr. Frederick Heiding S.J. Föreläsarna var humoristiska och det var roligt att se deras samspel. Det var fantastiskt att få en inblick i hur det var i Sverige på 1500 talet och hur Reformationen har påverkat Sverige.   Kursen ges igen under hösten i Omberg och kan varmt rekommenderas.  Vi har deltagit i flera av KPN arrangerade kurser och de är alltid inspirerande.
Det var glädjande att få tillfälle att presentera Ständig bön för äktenskap och familj för gruppen i Lungskile. Det visade sig att många kände till det och att några deltar. Flera deltagare i kursen kom från Mellanöstern och någon sade att om bönehäftet fanns på Arabiska skulle säkert  många från de länderna ansluta sig. Det var glädjande när en man  som heter Jacques åtog sig att översätta, i första hand, rubrikerna till de 5 avsnitten och den avslutande bönen till varje avsnitt. Jag är tacksam om ni ber för hans arbete. Herre, vi tackar Dig för Jacques och för hans generositet. Vi ber att Du välsignar honom och hans familj och låt din Helige Ande vara hans inspiration med det här arbetet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
En kvinna vill att vi ska be för hennes äktenskap. Hon har en snäll man, men det finns problem med kommunikation. Herre, vi överlämnar paret till Dig.  Ge henne visdom att kunna handskas med situationen och att kunna förstå orsaken till problemet.  Herre, kom med din helande kraft och hela paret till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Kvinnan som vi ofta har bett för och som nu har separerat från sin man är i stort behöv av våra böner. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig igen. Du vet allt om situationen och vad som behövs. Vi ber att Du öppnar vägar för henne att få den hjälp hon behöver. Hela henne till kropp och själ. Låt inte barnet bli skadat. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Fr. Johnny har skrivit till oss för 2 veckor den här veckan.  För veckan som börjar med Palmsöndag säger han; &We need to take time at a family level and also at a personal level to get in touch with the most inspiring and life-giving story ever told. Vi behöver ta tid med familjen och också för egen del för att ta kontakt med den mest inspirerande och livgivande historia som någonsin berättats.& Resten finns i bloggen.   standigbon.blogspot.com  
Loving and gracious God, thank you for the love you poured out on us in giving us you Son Jesus. Help me to deepen your awareness of your love and to share it with those I meet. Kärleksfulle och nådige Gud, tack för den oändliga kärlek du visade oss när du gav oss Din Son  Jesus. Hjälp mig att fördjupa min medvetenhet om Din kärlek och dela den med andra. Loyola Press
Varma hälsningar under 5e veckan i Fastan,
Colette

Dear Friends,

Thank you for your prayers last week for the Parish Mission in St. Anne’s, Dunmurry.  It was a great experience of faith and of joy.  It could not have gone any better. Thank God.

I am sending you two attachments again this week as I will be going to Kingscourt, Co. Cavan on Sunday for another Parish Mission and am not sure that I could send the second one from there – better sure that sorry!!  Please pray for Brendan Keane and myself that this will also go well.

I ask your prayers too for Mary & Jim Corry and myself.  We are going to Dublin on Saturday for a day in preparation for the World Meeting of Families in 2018.  We will be offering especially the Continuous Prayer for Marriage & Family Life for parishes at that meeting.

You are in my prayers as usual.  May God bless you and all your loved ones in the weeks ahead.
Johnny

2017-03-20

 

Veckobrev Lent 3Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här 


Hej allihopa,
Jag började det här brevet på Helige Patricks Dag. Tyvärr försvann det jag hade skrivit. Det var kanske meningen. Det är en speciell tid för mig, inte bara för att det är Irlands nationaldag; Min Mamma gick bort den 16 mars,1998;  jag träffade Fr.Johnny den 18 mars 2001 för första gången, när han presenterade ständig bön för äktenskap och familj efter söndagsmässan i den som då var då hans hemförsamling. Dagen efter, 19 mars, dog min bror. Sexton år har gått förbi och mycket har hänt sedan dess. Våra tre barn är gifta och snart har vi, om allt gå bra,  6 barnbarn. Vi har mycket att vara tacksamma för. Jag känner både vemod och glädje när jag tänker på detta och allt annat som har hänt sedan dess. Herrens vägar är outgrundliga.  Hjärtligt tack till alla er som ber och till alla samordnare och andra som hjälper till att sprida ständig bön för äktenskap och familj. Alla människor är en del av en familj. Som Helige Johannes Paulus sade: "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer". Jag vet att rörelsen bär frukt.
En kvinna  vill att vi ber för hennes bror med fru. Det finns risk för skilsmässa på grund av broderns långvariga beroende av marijuana. Herre vi överlämnar den här familjen till Dig. Du vet vilket lidande det är för hela familjen speciellt frun och barnen. Vi ber att du helar broderns inre och hjälper honom att inse att han är på väg att förlora allt. Ge honom mod att kunna ta steget bort ifrån beroendet och att kunna lita på att Du är med honom. Hela relationen mellan honom, hans fru och deras två barn så att de kan fortsätta att vara en hel familj. Ge hans fru den styrka, mod och visdom hon behöver i den här situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Den familjen som vi har bett för många gånger och som har separarat är i fortsatt behov av vår böner. Kvinnan befinner sig i en väldigt utsatt situation och mannen är inte det minsta intresserad av att göra det lättare för henne. Herre, vi överlämnar den här kvinnan till dig. Herre, Du vet hur uppgiven hon känner sig. Stärk henne till kropp och själ. Ge henne visdomen att veta vad den bästa lösningen är. Ge paret gåvan att kunde förlåta varandra och att kunna samarbeta. Låt inte barnet lida av situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
En begåvad lärare vill att vi ska be för henne. Hon lider av utmattning och är nära att gå in i väggen. Situationen i skolan känns nästan lite omänsklig. Herre, vi överlämnar den här kvinnan till Dig. Vi ber att Du helar henne till kropp och själ oh hjälper henne att vara mottaglig för all hjälp hon kan få för att lindra hennes situation. Ge henne visdomen hon behöver för att kunna handskas med situationen. Jesus Heliga hjärta, vi litar på Dig.
Jesus, my companion and hope, thank you for your presence in my life. May I continue to grow in gratitude and be ever more atuned to the many ways you reveal yourself to me each day. Jesus min  följeslagare och mitt hopp, tack för Din närvaro i mitt liv. Må jag fortsätta att växa i tacksamhet och vara mer och mer i samklang med de många sätt Du visar Dig för mig varje dag.  Loyola Press
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

I am preparing to go to St. Anne’s Parish, Dunmurry, for a Parish Mission tomorrow.  I thought I had better send this to you tonight just in case I didn’t get a chance to send it on Tuesday next week as usual.  Please pray for Brendan Keane and myself and all the people of St. Anne’s that the week of Mission may be a great boost for their faith and for the whole parish.  You will be in my prayers as always.  May God bless you and all your loved ones in the weeks ahead.


Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?